تلاش واهی بیماران برای دست‌یابی به چشمه جوانی


تهران- ایرنا- نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد برخی از درمانگاه ها در جهان، درمان های سلول های بنیادی ارائه می کنند که هنوز به درستی مورد آزمایش قرار نگرفته اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119607/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C