تلاش جهادی برای روایت‌گری در خانه موزه شهید


بیرجند – ایرنا – معلم جوان در بیرجند با نوآوری تلاش کرده ارزش‌های ملی و مذهبی را برای نسل‌ جدید تعریف کند تا تحریف نشوند و این گونه به عنوان بانوی تاثیرگذار در عرصه جهاد تبیین شناخته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85109497/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF