تقویت هویت ملی در دانشگاه‌ها و مدارس مورد توجه باشد


بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی گفت: تقویت هویت ملی و میهن‌پرستی موضوع مهمی در حیطه آموزش است که باید از سوی اساتید و معلمان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104643/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF