تقویت اکوسیستم نوآوری استان با طرح تانا


تهران- ایرنا- سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این معاونت در راستای توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان های کشور، «اکوسیستم توسعه طرح نوآوری» را برگزار کرد. استان ها (TANA)» را در دستور کار خود قرار داده است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85080268/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7