تفاوت های زیادی بین امکانات و انتظارات وجود دارد/ دستورالعمل های مربوط به تغذیه دانش آموزان باید ابلاغ شود


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: بین انتظارات، امکانات و اختیارات دانشگاه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین با این بودجه نمی توان انتظارات دانشجویان و مسئولان دانشگاه را برآورده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055589/%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86