تفاهم‌نامه‌ای برای هماهنگی میان بازیگران زیست بوم فناوری و صنایع پتروشیمی


تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری وزارت علوم و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه صنایع پتروشیمی کشور و حمایت از تولید دانش بنیان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرعامل این شرکت به امضا رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116722/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9