تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش به نفع نظام تعلیم و تربیت و معلمان است


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر و ارتقای مدیران آموزش و پرورش در همه سطوح اعم از ستاد، استان‌ها و شهرستان‌ها، پس از ارزیابی عملکرد مدیران به نفع نظام تعلیم و تربیت و معلمان اتفاق خواهد افتاد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85090648/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88