تعیین اعتبار شیر رایگان مدارس در بودجه سال آینده/آخرین وضعیت تولید کارخانه‌ها


تهران – ایرنا – سخنگوی آموزش و پرورش با تاکید بر اولویت مدارس ابتدایی در توزیع شیر رایگان به دلیل ضرورت توجه به تغذیه مناسب برای دانش‌آموزان در این گروه سنی، گفت: اعتبار برای توزیع شیر رایگان در قانون بودجه سال تحصیلی آینده لحاظ شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363508/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA