تصویب سند امنیت غذایی از منظر دانش بنیان و فرهنگی در ستاد نقشه جامع علمی کشور


تهران- ایرنا- دبیر نقشه جامع علمی کشور گفت: سند امنیت غذایی از منظر دانش بنیان و فرهنگی در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85093305/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87