تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی چگونه است؟

4ـ احصاء و ثبت نمره نهایی توسط سامانه

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030100627/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانش آموزان و خانواده‌های آنان است لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمون‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نحوه تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی را اعلام کرد.

یکی از کارهای مهمی که در آزمون‌های امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی به صورت امن، مکانیزه، با کمترین خطا و سوگیری مثبت و منفی از سوی مصححان و … است.

1ـ پاسخ برگهای تمامی حوزه‌ها به صورت رندم توسط سامانه هوشمند به مصحانی خارج از استان محل آزمون ارسال می شود.

3ـ تصحیح تصویر هر پاسخبرگ با استفاده از رایانه توسط دو مصحح مستقل

5ـ تولید کارنامه و اعلام نتیجه

2ـ توزیع تصویر پاسخ برگ بی نام(کد گذاری شده) توسط سامانه بین مصححین در سطح کشور

روند تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی به طور خلاصه در زیر آمده است: