تشکیل ۲۲ کمیته و جبهه علمی تخصصی در زمینه کمک به کارآمدی نظام حکمرانی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان بسیج اساتید کشور یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان را کمک به کارآمدی نظام حکمرانی در جهت تشکیل دولت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و از تشکیل ۲۲ کمیته تخصصی و جبهه علمی تخصصی در مناطق مختلف کشور در زمینه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85121266/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85