تسریع در انتصاب فرزندان جدید در سن پیش دبستانی و ورود به دبستان


تهران- ایرنا- آموزش و پرورش شهر تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: والدین با تسریع در تعیین وقت ثبت نام سنجش سلامت نوآموزان نسبت به تسهیل فرآیند سنجش و دریافت خدمات مطلوب تری اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074401/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86