تخمین وقوع احتمالی زلزله/هوش مصنوعی و نقش حیوانات


تهران- ایرنا- پیش‌بینی دقیق زمان و مکان وقوع زلزله در حال حاضر ناممکن است، اما دانشمندان راه‌هایی برای تخمین احتمال وقوع و تأثیرات زلزله‌های آینده ابداع کرده‌اند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85093231/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA