تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها/هزینه‌کرد ۵ درصدی امور فرهنگی در بودجه ۱۴۰۳ ثبت می‌شود


تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها/هزینه‌کرد ۵ درصدی امور فرهنگی در بودجه ۱۴۰۳ ثبت می‌شود

منبع: https://www.irna.ir/news/85177918/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C