تحقیقات جدید عمر کیهان را ۲۶.۷ میلیارد سال برآورد کرد


تهران- ایرنا- یک مطالعه تحقیقاتی جدید مطرح کرده است که قدمت کیهان ممکن است ۲۶.۷ میلیارد سال باشد و به این ترتیب برآورد مورد پذیرش کنونی مبنی بر عمر ۱۳.۷ میلیارد ساله جهان، آفرینش را به چالش کشیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169504/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B6-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF