تحصیلات: مشکل پرداخت حقوق در اسفند ماه یک خطای نرم افزاری بود / ما به التفاوت پرداخت می کنیم


تهران – ایرنا – وزارت آموزش و پرورش علت اختلال در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان را خطای نرم افزاری دانست و از معلمان عذرخواهی کرد و تاکید کرد: با همکاری و همگرایی دستگاه های دولتی از جمله برنامه و بودجه. سازمان و خزانه داری کشور به دنبال جبران مشکل هستند و تا ساعاتی دیگر مابه التفاوت را پرداخت خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062601/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA