تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کار معین به پیمانی با شرکت در آزمون آموزگاری و دبیری

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران همچنین درباره نیروهای قرارداد معین نیز توضیح داد: تعدادی همکار داشتیم که سال گذشته قرار داد کار معین شدند. – مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران همچنین درباره نیروهای قرارداد معین نیز توضیح داد: تعدادی همکار داشتیم …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020432052822607872/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA