تایید انتخاب 11 رئیس دانشگاه های کشور


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کمیته منتخب تایید صلاحیت روسای دانشگاه های کشور از تصویب انتخاب 11 رئیس دانشگاه های کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079212/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1