تاکید ویژه استاندار کردستان برای کمک به مسایل آموزشی دانش‌آموزان استثنایی


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان وظیفه نهادهای مسئول در قبال دانش‌آموزان استثنایی را سنگین‌ عنوان کرد و بر کمک به حل مسایل و مشکلات آموزشی این دانش‌آموزان در استان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103007/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86