تاکید بر مسئولیت انبوه سازان در تامین فضاهای آموزشی در کلنی های ساختمانی


تهران-ایرنا- رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: با توجه به میزان درآمد مالیاتی در استان تهران، موضوع مسئولیت اجتماعی ظرفیت بالقوه خوبی برای مدرسه سازی است و مسئولیت سازندگان را در تامین فضاهای آموزشی در ساخت و ساز برجسته کرده است. مستعمرات .


منبع: https://www.irna.ir/news/85084510/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C