تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از افتخارات دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تاسیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: ابتکار تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در وزارت آموزش و پرورش از افتخارات دولت سیزدهم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367363/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA