تاخیر ۴ ماهه در واریز حقوق برخی فرهنگیان بازنشسته صحت ندارد


تهران- ایرنا- معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: تمامی بازنشستگانی که تا پانزدهم هر ماه پرونده بازنشستگی آن ها تکمیل شده و حکم آن ها صادر شده باشد، در پایان همان ماه حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85308579/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF