تاثیر مغز بر افزایش وزن در مردان و زنان متفاوت است


تهران – ایرنا – اسکن مغز نشان می دهد که عوامل موثر بر چاقی در زنان و مردان متفاوت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076785/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA