تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲


اهواز – ایرنا – معاون امورآزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ فقط در پایه ۱۲ به میزان ۴۰ درصد است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلابی فرهنگی تعیین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116549/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2