بیش از 600 کارمند جدید به دانشگاه فرهنگیان اضافه می شود


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش از برگزاری بازنگری استخدامی در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از 600 نفر نیروی جدید به دانشگاه فرهنگیان اضافه می شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085832/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF