بیش از 5 میلیارد پیام در شبکه شاد رد و بدل شده است


تهران – ایرنا – مدیر فنی شبکه شاد می گوید: طی یک ماه گذشته بیش از پنج میلیارد پیام در شبکه شاد رد و بدل شده و بیش از 801 میلیون رکورد اطلاعات جابجا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080037/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA