بیش از ۷۵ درصد از فضای نمایشگاه نانو ۱۴۰۲ پر شد


تهران – ایرنا – تاکنون بیش از ۷۵ درصد از فضای چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو پر شده و کمتر از ۲۵ درصد از فضاهای غرفه‌ها باقی مانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224012/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF