بی‌رغبتی کودکان کار به تحصیل از کجا ریشه می‌گیرد؛ فقر فرهنگی یا بازدهی مالی؟


تهران- ایرنا- نتایج برخی از مطالعات انجام شده در مورد آموزش و تحصیل کودکان کار و خیابان نشان می‌دهد تا زمانی که نگرش خانواده‌ها نسبت به مساله آموزش و از آن مهمتر رویکردهای آموزشی برای کودکان کار تغییر نکند، شاهد تحصیل بی‌کیفیت و ترک تحصیل‌های فراوان خواهیم بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137151/%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C