بکرزایی در طبیعت با دستکاری ژنتیک


تهران – ایرنا – دانشمندان با بهره‌گیری از مهندسی ژنتیک موفق به بکرزایی در مگس میوه شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183805/%D8%A8%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9