بومی‌سازی ساخت آسمان‌نما در دستور کار دانش بنیان‌ها


تهران- ایرنا- گروهی از محققان یک شرکت‌ دانش‌بنیان اقدام به طراحی و ساخت آسمان‌نماهای بزرگ برای مراکز پژوهشی، دانشگاهی و فناور کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122573/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7