به سوی رویکردی مبتنی بر برنامه درسی و تولید ماژول های یادگیری بر اساس سند تحول بنیادین


تهران – ایرنا – سخنگوی آموزش و پرورش گفت: بر اساس سند تحول بنیادین، محتوا فقط کتاب های درسی نیست، بلکه باید از کتابی با محوریت برنامه درسی با محوریت تولید پودمان های آموزشی حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060664/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF