به برخی شبهات در خصوص سرپرست وزارت آموزش و پرورش/نیروی حفاظت میدانی پاسخی داده نشد


روابط عمومی تهران-ایرنا-دانشگاه فرهنگیان در اطلاعیه ای جهت اطلاع رسانی مناسب و مقابله با فعالیت های فریبکارانه و فتنه انگیز؛ وی به شبهات و سوالاتی درباره رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان و سرپرست وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075224/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C