بهره‌گیری از یادگیری عمیق برای پیش‌بینی پس‌لرزه‌ها


تهران- ایرنا- زلزله‌شناسان از یادگیری عمیق برای پیش‌بینی پس‌لرزه‌ها استفاده می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224840/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7