بهبود شرایط؛ شاید وقتی دیگر

از روزی که پیش نویس برنامه هفتم توسعه رونمایی شده است تا به امروز ایرادات زیادی از سوی کارشناسان به آن وارد شده است. در واقع این برنامه در زمینه های مختلف هیچ باب پیشرفتی را نگشوده است. – از حوزه بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش و محیط زیست و…. در واقع هر چه هست انتقادات …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020326487265550336/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1