بهاری دلنشین برای دانش آموزان با حذف پیک


تهران- ایرنا- جایگزینی و تقویت فعالیت های مهارت محور در راستای خواندن، نوشتن، شنیدن و دیدن به جای تکالیف سنگین و پیک های نوروزی در سال های اخیر نقطه عطفی است که اوایل بهار را برای دانش آموزان لذت بخش می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054911/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%A9