بنیاد ملی نخبگان به دانش آموزان منتخب بورس تحصیلی «دانای ایران» می دهد


تهران – ایرنا – بنیاد ملی نخبگان با هدف تحقق اهداف «طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)» و اجرای سیاست‌های اجرایی این طرح در محور «شناسایی» و «هدایت» دوره ابتدایی و متوسطه، بورس تحصیلی «دانای ایران» را به دانش‌آموزان منتخب اعطا می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365530/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86