بسیج 60 معلم محور تحول آفرینی برای تحقق شعار سال دارد


تهران – ایرنا – رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: این سازمان برای رسیدن به شعار سال 60 محور تحول دارد و با رصد هوشمندانه، نقد منصفانه و حمایت خردمندانه سعی در کمک به دولت و رفع مشکلات کشور دارد. ”


منبع: https://www.irna.ir/news/85084807/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF