بسته ماموریت-اقتصادی باید برای جهاد دانشگاهی تعریف شود


تهران-ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: باید مجموعه ماموریت های اقتصادی برای جهاد دانشگاهی تعریف شود تا برای دانشگاه علم و فرهنگ جذابیت ایجاد شود و اساتید آن نیز بتوانند در این زمینه تلاش کنند. ایجاد جریان در دانشگاه


منبع: https://www.irna.ir/news/85081725/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF