بسته حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان در صندوق نوآوری تصویب شد


تهران – ایرنا – کلیات بسته حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان و مشارکت صندوق نوآوری در تاسیس صندوق خصوصی زیست نوآور در دومین جلسه هیئت عامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114173/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8