برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان ایلام با ۹۷۷ رشته فعالیتی تدوین شده است


ایلام – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: ۹۷۷ رشته و برنامه مختلف در ۳۱۷ پایگاه دانش آموزی به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ایلامی در تابستان امسال تدوین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148104/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9%DB%B7%DB%B7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C