برنامه های اصلاحی برای دانش آموزان/شورای مدرسه ایجاد کنید


تهران- ایرنا- معاون آموزش متوسطه رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه های جبرانی دانش آموزان گفت: استان ها از طریق هیئت مدیره مدارس برنامه جبرانی را پیش بینی می کنند و این برنامه ها بعدازظهر یا پنجشنبه اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042278/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C