برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و ستاد توسعه علوم تدوین شد


تهران – ایرنا – برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور تدوین شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183643/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF