برنامه امتحانات نهایی سال دوازدهم اعلام شد


تهران-ایرنا- جدول زمان بندی آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان، غیرحضوری و داوطلبانه آزاد شاخه های نظری دوره دوم متوسطه اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076814/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF