برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه اعلام شد


تهران- ایرنا- برنامه روزانه امتحانات نهایی پایه دوازدهم، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه های نظری، دوره دوم متوسطه، داوطلبان ایجاد سوابق و ترمیم نمرات و جدول زمانی امتحانات هماهنگ سال دهم و یازدهم. مدارس روزانه در خرداد در سال 1401-1402 اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062310/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF