برنامه‌های ثبت احوال بر مبانی علمی و مطالعات راهبردی تدوین و اجرامی شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه برنامه‌های سازمان بر مبانی علمی و مطالعات راهبردی تدوین و اجرا می‌شود، گفت: این امر ثابت شده که اگر بخواهیم در مسیر صحیح پیش برویم باید از توان علمی کشور در همه زمینه‌ها بهره مند شویم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112677/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88