بررسی سوابق 933000 معلم در اعتراضات درجه بندی


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 940 هزار معلم درخواست بررسی نمرات خود را داشتند و سوابق 933 هزار معلم بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086649/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B9%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF