برخورد آموزش و پرورش اسلامشهر با تخلفات در مدارس و موسسات آموزشی

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر به نظارت های دائمی بر عملکرد مدارس دولتی و غیردولتی و همچنین آموزشگاه های زبان و علمی غیردولتی این شهرستان اشاره و تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده اخیر محصول بررسی شکایت های مردمی و همچنین گزارش های بازرسی یک سال اخیر و همچنین نظارت در سامانه همتا و نظارت های میدانی بوده است.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر از برخورد آموزش و پرورش این شهرستان با تخلفات در مدارس و موسسات آموزشی خبر داد.

– اکبر قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد با متخلفین در آموزش و پرورش اسلامشهر خبر داد و افزود: این برخوردها از معرفی به هیئت تخلفات تا تعطیلی سه ساله و محرومیت دائمی از مدیریت آموزشگاه و مؤسسات آموزشی که مهم ترین آنها برای اطلاع مردم برای نخستین بار منتشر می شود.

وی گفت: طبق اعلام آموزش و پرورش اسلامشهر، مهمترین تنبیه های در نظر گرفته شده برای مدیران مدارس دولتی و غیردولتی تعلیق فعالیت یک مدرسه پسرانه دوره دوم متوسطه در واوان برای سه سال، محرومیت دائم م

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020333825122684928/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88

وی به ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی مدارس و واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: حقوق دانش آموزان و خانواده های آنان جزو خطوط قرمز این مجموعه است که با در نظر گرفتن سیاست های کلان وزارت آموزش و پرورش منجر به تصمیمات تنبیهی اخیر شده است.