بذر آینده کشور در حیات مدرسه کاشته می شود


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بذر آینده کشور در زندگی مدرسه کاشته می شود، گفت: گفتمان سازی اول آموزش و پرورش در هر موضوعی مبنای گفتمان آینده سازی در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85450745/%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF