با تولید نیازهای جامعه و صنعت در پارک های علم و فناوری در تحقق شعار سال کمک کنید


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به شعار سال “کنترل تورم، رشد تولید” گفت: به برکت فعالیت های توسعه ای پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، دانش – بنگاه ها و تولیدات بر اساس نیاز جامعه و صنعت و با آموزش عالی با محوریت مهارت های فناورانه، سعی در تحقق این شعار داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084398/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C