باید از فعالان مردمی در شورای زنان و خانواده استفاده شود


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نیازمند تحول در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. تحول به معنای حذف نیست، بلکه به معنای تعالی و تکامل است، باید از زنان فعال مردمی در شورای زنان استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085807/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF